Regulamin

programu mentoringowego

Mentors 4 Starters

§1 Definicje

Organizator lub Fundacja Mentors 4 Starters ​– Fundacja Mentors 4 Starters z siedzibą w Warszawie (00-719) przy ulicy Zwierzynieckiej 6/122, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607680, NIP: 5272763401, Regon: 363975832;

Program ​– program mentoringowy Mentors4Starters;

Regulamin​– niniejszy regulamin programu mentoringowego Mentors4Starters;

Kandydat ​– osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Programie;

Uczestnik lub Mentee​– osoba zakwalifikowana do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Mentor​– ekspert Programu posiadający specjalistyczną i praktyczną wiedzę w zakresie biznesu, który odpowiada za wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celu Programu;

Spotkanie mentoringowe​– spotkanie indywidualne pomiędzy Mentorem a Mentee w ramach Programu;

Koordynator ​– osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynacji i zarządzaniem realizacją Programu;

Strona internetowa Organizatora​– www.mentors4starters.pl;

Siedziba ​– oznacza budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 6/122.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie mentoringowym: Mentors4Starters (dalej Program).
 2. Program realizowany jest przez Fundację Mentors 4 Starters (dalej Organizator).
 3. Okres realizacji Programu trwa ​od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
 4. W ramach Programu przewidziane są spotkania indywidualne dla uczestników Programu (dalej Mentees) z Mentorami.
 5. Udział w Programie jest bezpłatny.
 6. Złożenie aplikacji zgłoszeniowej do Programu przez Kandydata jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją przez Kandydata postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Kandydatach/Uczestnikach, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, strony internetowej oraz wszelkich materiałach i ulotkach reklamowych i promocyjnych, zaś Kandydat/Uczestnik wyraża zgodę na powyższe poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§3 Rekrutacja uczestników

 1. Do udziału w Projekcie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:
  1. a. są pełnoletnie,
  2. b. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Rekrutacja do Programu będzie trwała od 1 marca 2020 r. do 21 czerwca 2020 r.
 3. Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie informacji zamieszczonych przez kandydata/kandydatkę w aplikacji zgłoszeniowej, znajdującej się na stronie internetowej projektu: http://www.mentors4starters.pl/.
 4. Przed wysłaniem aplikacji zgłoszeniowej kandydat/kandydatka ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin uczestnictwa w Programie dostępny jest na stronie internetowej: http://www.mentors4starters.pl/.
 5. W ramach składania aplikacji rejestracyjnej do udziału w Programie kandydat/kandydatka: wypełnia dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy, załącza swoje CV oraz list motywacyjny, wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu oraz na nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku w formie fotografii.
 6. Kandydat/kandydatka wysyłając zgłoszenie do Programu, potwierdza, że zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne z prawdą.
 7. W drugim etapie rekrutacji z wybranymi kandydatami/kandydatkami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.
 8. Organizator nie gwarantuje, że wskazany w formularzu przez kandydata/kandydatkę osoba będzie jego Mentorem w trakcie Programu.
 9. Organizator zapewnia opiekę Mentora dla każdego Mentee.
 10. Ostateczną decyzję, kto zostanie uczestnikiem Programu, podejmuje Organizator.
 11. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane o decyzji w formie elektronicznej przez Organizatora.

§4 Zakres i cel Programu

 1. Program ma na celu wsparcie osób, które wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej, poprzez mentoring w zakresie rozwoju zawodowego danego Uczestnika.
 2. Program skierowany jest do osób, które chcą kształtować ścieżkę swojego rozwoju pod nadzorem specjalistów danej branży, nabyły pierwsze doświadczenia zawodowe (praca, staże, praktyki, publikacje, indywidualne projekty, działalność gospodarcza), chętnie angażują się w projekty społeczne (wolontariat, działania pro bono) oraz posiadają potencjał do bycia liderami w wybranych dziedzinach.
 3. Program ma charakter doradczo-rozwojowy, a jego celem jest identyfikowanie przyszłych liderów i rozwijanie ich potencjału poprzez przybliżanie specyfiki wybranej branży, możliwość przedstawiania swoich planów zawodowych lub realizowanych projektów uznanym autorytetom w świecie biznesu i uzyskiwania od nich cennych rad dotyczących rozwoju kariery.

§5 Warunki i zasady rekrutacji do Programu

 1. Rekrutacja do Programu składa się z trzech etapów. Pierwszy etap rekrutacji do Programu trwa od 1  marca 2020 r. do 22 marca 2020 r. Aplikacje zgłoszeniowe do Programu złożone po okresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie podlegają rozpatrzeniu, natomiast wszelkie przesłane do Organizatora dokumenty nie będą zwracane Kandydatom.
 2. Kandydat przed dokonaniem zgłoszenia do Programu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 3. Kandydatem może być wyłącznie osoba:
  1. a. pełnoletnia;
  2. b. zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. c. wykazująca uzasadnione według Organizatora powiązanie z Polską w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
 4. Warunkiem wzięcia udziału przez Kandydata w pierwszym etapie rekrutacji do Programu jest wypełnienie i przesłanie w terminie wskazanym przez Organizatora aplikacji zgłoszeniowej wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, CV oraz list motywacyjny Kandydata) znajdującymi się na Stronie internetowej Organizatora.
 5. W przypadku podania przez Kandydata w ramach rekrutacji danych niezgodnych z prawdą lub w przypadku niespełnienia przez Kandydata przynajmniej jednego z kryteriów określonych w ust. 3 powyżej, Organizator zastrzega, że takie zgłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Do rozpatrzenia kierowane są aplikacje zgłoszeniowe do Programu kompletne i wypełnione prawidłowo.
 7. W przypadku złożenia aplikacji zgłoszeniowej do Programu niespełniającego powyższych wymagań wzywa się Kandydata w formie telefonicznej lub w formie wiadomości elektronicznej do usunięcia braków formalnych w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. Brak podania przez Kandydata danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej uprawnia Organizatora do pozostawienia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego zgłoszenia bez rozpoznania z pominięciem procedury wzywania Kandydata do usunięcia braków zgłoszenia.
 8. Kandydat ma prawo wskazania dwóch Mentorów, z którymi chciałby współpracować nad rozwojem swojej ścieżki kariery zawodowej podczas Spotkań mentoringowych, niemniej ostateczna decyzja przyznania Mentora należy do Organizatora.
 9. Kandydat, na wniosek Koordynatora, zobowiązany jest przedstawić dane kontaktowe osoby mogącej wydać Kandydatowi odpowiednie referencje uzasadniające udział w Programie.
 10. Decyzję o wyborze Kandydatów do drugiego etapu rekrutacji do Programu na podstawie złożonej przez Kandydata aplikacji zgłoszeniowej podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator uprawniony jest do powołania odpowiedniego ciała kolegialnego, które dokona wyboru Kandydatów do drugiego etapu rekrutacji do Programu. O wynikach pierwszego etapu rekrutacji do Programu Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie do 24 maja 2020 r. w przypadku Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. Organizator zastrzega sobie prawo do niekontaktowania się z pozostałymi Kandydatami, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się ich do drugiego etapu rekrutacji po upływie terminu 24 maja 2020 r.
 11. Drugi etap rekrutacji do Programu trwa od 22 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. i polega na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami wyłonionymi podczas pierwszego etapu rekrutacji, w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.
 12. Trzeci etap rekrutacji trwa od 25 maja 2020 r. do 21 czerwca 2020 r. i polega na wysyłce do Mentora wybranych kandydatur (czyli dokumentów załączonych przez Kandydata w pierwszym etapie rekrutacji oraz podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej odbytej przez Kandydata z przedstawicielem ciała kolegialnego wybranego przez Organizatora), co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do trzeciego etapu rekrutacji. O wynikach drugiego etapu rekrutacji do Programu Organizator poinformuje Kandydatów biorących udział w drugim etapie drogą elektroniczną lub telefonicznie do 24 maja 2020 r.
 13. Kandydat zakwalifikowany do trzeciego etapu rekrutacji do Programu jest zobowiązany – jeżeli Mentor wyraża taką potrzebę – do odbycia z nim spotkania lub rozmowy telefonicznej przed decyzją Organizatora o wyborze do Programu. Niewypełnienie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje niedopuszczeniem Kandydata do udziału w Programie.
 14. Decyzję, kto zostanie Uczestnikiem Programu, podejmuje Organizator na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych podczas drugiego etapu rekrutacji do Programu oraz decyzji Mentora. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator uprawniony jest do powołania odpowiedniego ciała kolegialnego, które dokona wyboru Kandydatów do Programu. O wynikach trzeciego etapu rekrutacji do Programu Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie do 21 czerwca 2020 r.
 15. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, Organizator uprawniony jest dokonać uzupełnienia Uczestników spośród Kandydatów z trzeciego etapu rekrutacji do Programu.
 16. W przypadku rezygnacji przez Mentora w Programie, Organizator uprawniony jest do zaproponowania Uczestnikowi alternatywnego Mentora. Brak nawiązania współpracy z nowym Mentorem, wynikający z braku zgody zaproponowanego przez Organizatora Mentora, lub z odmowy Uczestnika na współpracę z zaproponowanym przez Organizatora Mentorem, skutkuje zakończeniem udziału Uczestnika w Programie.

§6 Realizacja Programu

 1. Pomoce dydaktyczne zostaną wysłane Uczestnikom przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mailowy danego Uczestnika do dnia 30 czerwca 2020 r
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w trakcie trwania Programu, o czym niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną danego Uczestnika.
 3. Organizator nie gwarantuje, że wskazana przez Kandydata w aplikacji zgłoszeniowej osoba będzie jego Mentorem w trakcie Programu.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zmiany Mentora przydzielonego mu przez Organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę jednego Mentora dla każdego Uczestnika.
 6. W uzasadnionych przypadkach Mentor ma prawo wystąpić do Organizatora z prośbą o zmianę przydzielonego mu Mentee, w szczególności:
  1. a. w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. b. w przypadku naruszenia zasady współżycia społecznego przez Mentee;
  3. c. gdy Mentee spóźni się więcej niż na jedno spotkanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym Mentora i Koordynatora;
  4. d. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Mentee na umówionym spotkaniu z przyczyn leżących po stronie Mentee.
 7. W przypadku naruszenia przez Mentee Regulaminu, w tym z przyczyn określonych w ust. 6 powyżej, Organizator uprawniony jest do skreślenia Mentee z listy Uczestników. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. W ramach Programu będą organizowane Spotkania mentoringowe pomiędzy Mentorem a Mentee. Długość każdego Spotkania mentoringowego każdorazowo ustala Mentor w porozumieniu z Mentee, przy czym jedno spotkanie nie może trwać krócej niż 45 minut, chyba że zarówno Mentor, jak i Mentee wyrażą na to zgodę.
 9. Podczas Spotkań mentoringowych Mentor i Mentee zobowiązani są współpracować w zakresie budowy indywidualnej ścieżki kariery w danej branży oraz autorskimi projektami proponowanymi przez Mentee.
 10. Spotkania mentoringowe pomiędzy Mentorem i Mentee mogą odbywać się zarówno w języku polskim, jak i angielskim z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Mentee Mentora posługującego się językiem angielskim, Mentee zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu posługiwania się tym językiem.
 11. W przypadku Spotkań mentoringowych bezpośrednich miejsce spotkania ustala każdorazowo Mentor w porozumieniu z Mentee, z zastrzeżeniem, że miejsce spotkania zostaje zgłoszone przez Mentee Koordynatorowi.
 12. Sposób komunikacji pomiędzy Mentorem a Mentee każdorazowo ustala Mentor w porozumieniu z Mentee, niemniej w przypadku nieprawidłowej realizacji przez Mentee powyższych ustaleń Organizator może na wniosek Mentora usunąć Mentee z listy Uczestników w Programie.
 13. W celu realizacji Programu Mentee zobligowany jest odbyć, a Mentor wyznaczyć, nie mniej niż cztery Spotkania mentoringowe z Mentorem z zastrzeżeniem, że takich spotkań w ramach Programu nie może się odbyć więcej niż sześć, chyba że Mentor i Mentee wyrażą na to obopólną zgodę. W terminie 72 godzin od zakończenia Spotkania mentoringowego z Mentorem Mentee zobowiązany jest do wysłania do Mentora raportu z odbytego spotkania z zastrzeżeniem, iż kopia raportu w powyższym terminie powinna zostać również przesłana do Koordynatora.
 14. Ponadto Mentee jest zobowiązany do poinformowania Koordynatora o każdym przełożeniu terminu Spotkania mentoringowego oraz do wypełniania i przesyłania do Koordynatora po każdym takim spotkaniu podsumowań („feedback form”).
 15. W przypadku, gdy ostatnie Spotkanie mentoringowe nie może odbyć się przed zakończeniem Programu, Organizator, na wspólny wniosek Mentora i Mentee, może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu takiego spotkania, nie później jednak niż do 10 tygodni od gali zamknięcia Programu.
 16. Uczestnikiem Programu nie może być osoba, która brała już udział w poprzednich edycjach Programu.

§7 Prawa i obowiązki Uczestnika

  1. Mentee ma prawo do:
   1. a. nieodpłatnego udziału w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
   2. b. wskazania Mentora, z którym chciałby współpracować nad budowaniem swojej ścieżki kariery;
   3. c. co najmniej czterech i nie więcej niż sześciu Spotkań mentoringowych w ramach Programu;
   4. d. otrzymywania pomocy w zakresie realizacji Programu ze strony Organizatora;
   5. e. otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych podczas trwania Programu;
   6. f. wykorzystania wiedzy i informacji zdobytych podczas realizacji Programu wyłącznie do swoich prywatnych celów;
   7. g. otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział Mentee w Programie po jego zakończeniu;
  2. Mentee zobowiązany jest do:
   1. a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. b. aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach związanych z realizacją Programu, w spotkaniach grupowych z Mentorami; nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku choroby i po uprzednim powiadomieniu Mentora oraz Koordynatora;
   3. c. udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Programu zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu;
   4. d. udziału w co najmniej czterech i nie więcej niż sześciu Spotkaniach mentoringowych zapewnionych w Regulaminie przez Organizatora;
   5. e. udziału w co najmniej dwóch oficjalnych spotkaniach społeczności uczestników Programu i absolwentów Programu organizowanym przez Organizatora, a w szczególności spotkań grupowych mentee (grona), gali otwarcia i zamknięcia Programu, warsztatach, wykładach;
   6. f.aktywnej współpracy z Organizatorem, Mentorem i Koordynatorem, a także innymi osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu i biorącymi udział w Programie;
   7. g. informowania Organizatora Programu o każdorazowej zmianie danych kontaktowych;
   8. h. odpowiedniego przygotowania się do Spotkań mentoringowych zgodnie z zaleceniami Mentora;
   9. i. nierozpowszechniania informacji uzyskanych podczas Spotkań mentoringowych i wskazanych przez Mentora jako informacje niejawne;
  3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż dane podane przez Mentee w trakcie rekrutacji do Programu były niezgodne z prawdą, Organizator zastrzega, iż taki Mentee zostanie usunięty z listy Uczestników Programu. Powyższa decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  4. W przypadku rezygnacji przez Mentee z udziału w Programie z przyczyn leżących zarówno po jego stronie, jak i z przyczyn od niego niezależnych, Mentee zobowiązany jest do złożenia niezwłocznie u Organizatora oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny oraz zwrotu wszelkich materiałów, jakie otrzymał w ramach Programu od Organizatora.
  5. W przypadku przerwania udziału w Programie z winy Mentee lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Mentee zostaje skreślony z listy Uczestników Programu. W powyższej sytuacji Mentee jest zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów, jakie otrzymał w ramach Programu od Organizatora.

 

§8 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Kandydatów oraz Uczestników podane w aplikacji zgłoszeniowej do Programu są przetwarzane przez Organizatora w celach rozpatrzenia powyższych aplikacji i realizacji udziału Uczestnika w Programie, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1); ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
 2. Kandydat przekazuje dane osobowe w aplikacji zgłoszeniowej do Programu i w ramach Programu dobrowolnie, przy czym przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla celów rozpatrzenia aplikacji zgłoszeniowej do Programu i udziału Kandydata w Programie. Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.
 3. Dane osobowe Kandydata są przetwarzane w następujący sposób: w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowania do Programu jako Uczestnik– w okresie trwania programu oraz w okresie 48 miesięcy od jego zakończenia; w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego i niezakwalifikowania się Kandydata do Programu dane zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji do programu.
 4. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników jest Organizator.
 5. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Organizatora.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na Stronie Internetowej Organizatora lub w Siedzibie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu oraz wyłącznej interpretacji jego przepisów. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Mentee w następstwie rozmów z Mentorem w ramach Programu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Spotkań mentoringowych mienie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe zarówno podczas spotkań mentoringowych, a także podczas dojazdów Mentee na spotkania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia zgody na uczestnictwo w Programie bez podania przyczyny, mimo iż Kandydat spełnia wszelkie warunki przewidziane Regulaminem.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 1 marca 2020 r. i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.