Regulamin

programu mentoringowego

Mentors 4 Starters

§1 Definicje

Organizator lub Fundacja Mentors 4 Starters ​– Fundacja Mentors 4 Starters z siedzibą w Warszawie (00-719) przy ulicy Zwierzynieckiej 6/122, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607680, NIP: 5272763401, Regon: 363975832;

Regulamin​ – niniejszy regulamin programu mentoringowego Mentors4Starters;

Kandydat ​– osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Programie spełniająca kryteria wskazane w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu;

Uczestnik lub Mentee​ – Kandydat zakwalifikowany do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Mentor ​– ekspert Programu posiadający specjalistyczną i praktyczną wiedzę w zakresie biznesu, kultury, prasy, NGO czy innej działalności publicznej, który odpowiada za wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celu Programu;

Spotkanie mentoringowe ​– spotkanie indywidualne pomiędzy Mentorem a Mentee w ramach Programu;

Koordynator ​– osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynacji i zarządzaniem realizacją Programu;

Strona internetowa Organizatora​ – www.mentors4starters.pl;

Siedziba ​– oznacza siedzibę rejestrową Fundacji Mentors 4 Starters każdorazowo ujawnioną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie mentoringowym: Mentors4Starters.
 2. Program realizowany jest przez Organizatora.
 3. Okres realizacji Programu trwa od początku ogłoszenia naboru do bieżącej edycji na stronie internetowej Organizatora do momentu zakończenia edycji podczas gali, która odbywa się nie później niż 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia naboru.
 4. W ramach Programu przewidziane są Spotkania mentoringowe Uczestników z Mentorami.
 5. Złożenie aplikacji zgłoszeniowej do Programu przez Kandydata jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją przez Kandydata postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Uczestnikach, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, strony internetowej oraz wszelkich materiałach i ulotkach reklamowych i promocyjnych, zaś Uczestnik wyraża zgodę na powyższe poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§3 Zakres i cel Programu

 1. Program ma na celu wsparcie osób, które wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej, poprzez mentoring w zakresie rozwoju zawodowego danego Uczestnika.
 2. Program skierowany jest do osób, które chcą kształtować ścieżkę swojego rozwoju pod nadzorem specjalistów danej branży, nabyły pierwsze doświadczenia zawodowe (praca, staże, praktyki, publikacje, indywidualne projekty, działalność gospodarcza), chętnie angażują się w projekty społeczne (wolontariat, działania pro bono) oraz mają potencjał do bycia liderami w wybranych dziedzinach.
 3. Program ma charakter doradczo-rozwojowy, a jego celem jest identyfikowanie przyszłych liderów i rozwijanie ich potencjału poprzez przybliżanie specyfiki wybranej branży, możliwość przedstawiania swoich planów zawodowych lub realizowanych projektów uznanym autorytetom w świecie biznesu i innych obszarów działalności publicznej, uzyskiwania od nich cennych rad dotyczących rozwoju kariery.

§4 Warunki i zasady rekrutacji do Programu

 1. Rekrutacja do Programu składa się z trzech etapów. Pierwszy etap rekrutacji do Programu trwa od momentu ogłoszenia naboru do programu na Stronie internetowej Organizatora do daty zakończenia naboru wskazanej przez Organizatora przy ogłoszeniu naboru, ale nie później niż w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. Aplikacje zgłoszeniowe do Programu złożone po okresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie podlegają rozpatrzeniu, natomiast wszelkie przesłane do Organizatora dokumenty nie będą zwracane Kandydatom.
 2. Kandydat przed dokonaniem zgłoszenia do Programu zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu.
 3. Kandydatem może być wyłącznie osoba:
  1. a) pełnoletnia;
  2. b) zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nie mniej niż 183 dni w roku;
 4. Warunkiem wzięcia udziału przez Kandydata w pierwszym etapie rekrutacji do Programu jest wypełnienie i przesłanie w terminie wskazanym przez Organizatora aplikacji zgłoszeniowej wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem, CV oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Organizatora w formularzu aplikacyjnym) znajdującymi się na Stronie internetowej Organizatora.
 5. W przypadku podania przez Kandydata w ramach rekrutacji danych niezgodnych z prawdą lub w przypadku niespełnienia przez Kandydata przynajmniej jednego z kryteriów określonych w ust. 3 powyżej, Organizator zastrzega, że takie zgłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Kandydat ma prawo wskazania Mentorów, z którymi chciałby współpracować nad rozwojem swojej ścieżki kariery zawodowej podczas Spotkań mentoringowych, niemniej ostateczna decyzja przyznania Mentora należy do Organizatora.
 7. Kandydat, na wniosek Koordynatora, zobowiązany jest przedstawić dane kontaktowe osoby mogącej wydać Kandydatowi odpowiednie referencje uzasadniające udział w Programie.
 8. Decyzję o wyborze Kandydatów do drugiego etapu rekrutacji do Programu na podstawie złożonej przez Kandydata aplikacji zgłoszeniowej podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator uprawniony jest do powołania odpowiedniego zespołu rekrutacyjnego, który dokona wyboru Kandydatów do drugiego etapu rekrutacji do Programu. O wynikach pierwszego etapu rekrutacji do Programu Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie nie później niż do dnia przed rozpoczęciem drugiego etapu rekrutacji, w przypadku Kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji. Organizator zastrzega sobie prawo do niekontaktowania się z pozostałymi Kandydatami, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się ich do drugiego etapu rekrutacji.
 9. Drugi etap rekrutacji do Programu rozpoczyna się nie później niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia naboru do Programu na Stronie internetowej Organizatora i trwa nie dłużej niż 10 tygodni od tej daty. Drugi etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami wyłonionymi podczas pierwszego etapu rekrutacji, w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.
 10. Trzeci etap rekrutacji trwa od momentu zakończenia drugiego etapu rekrutacji i trwa nie dłużej niż 4 tygodnie. Trzeci etap polega na wysyłce do Mentora wybranych kandydatur (czyli dokumentów załączonych przez Kandydata w pierwszym etapie rekrutacji oraz podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej odbytej przez Kandydata z przedstawicielem zespołu rekrutacyjnego wybranego przez Organizatora), co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się Kandydata do trzeciego etapu rekrutacji. O wynikach drugiego etapu rekrutacji do Programu Organizator poinformuje Kandydatów biorących udział w drugim etapie drogą elektroniczną lub telefonicznie nie później niż do dnia przed rozpoczęciem trzeciego etapu rekrutacji.
 11. Kandydat zakwalifikowany do trzeciego etapu rekrutacji do Programu jest zobowiązany – jeżeli Mentor wyraża taką potrzebę – do odbycia z nim spotkania lub rozmowy telefonicznej przed decyzją Organizatora o wyborze do Programu. Niewypełnienie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje niedopuszczeniem Kandydata do udziału w Programie.
 12. Decyzję, kto zostanie Uczestnikiem Programu, podejmuje Organizator na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych podczas drugiego etapu rekrutacji do Programu oraz decyzji Mentora podjętej w trzecim etapie rekrutacji do Programu. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator uprawniony jest do powołania odpowiedniego zespołu rekrutacyjnego, który dokona wyboru Kandydatów do Programu. O wynikach trzeciego etapu rekrutacji do Programu Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie nie później niż do 4 tygodni od rozpoczęcia trzeciego etapu rekrutacji.
 13. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie Organizator uprawniony jest dokonać uzupełnienia Uczestników spośród Kandydatów z trzeciego etapu rekrutacji do Programu.
 14. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie przez Mentora Organizator uprawniony jest do zaproponowania Uczestnikowi alternatywnego Mentora. Brak nawiązania współpracy z nowym Mentorem, wynikający z braku zgody zaproponowanego przez Organizatora Mentora lub z odmowy Uczestnika na współpracę z zaproponowanym przez Organizatora Mentorem, skutkuje zakończeniem udziału Uczestnika w Programie i zwrotem 80% uiszczonej opłaty za Program (zgodnie z §4 ustęp 16 oraz § 7 niniejszego Regulaminu) w ciągu 14 dni od zakończenia współpracy, jeśli opłata została już uiszczona przez Uczestnika i o ile Uczestnik nie został objęty zwolnieniem z uiszczenia opłaty za Program.
 15. Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest uiszczenie przez Kandydata opłaty za Program w wysokości podanej na Stronie internetowej Organizatora. Opłata za Program powinna zostać uiszczona zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.

§5 Realizacja Programu

 1. Pomoce dydaktyczne zostaną wysłane Uczestnikom przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mailowy danego Uczestnika nie później niż do 7 dni od dnia gali otwierającej bieżącą edycję programu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w trakcie trwania Programu, o czym niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną danego Uczestnika.
 3. Organizator wskazuje Mentora, z którym Uczestnik będzie pracował w trakcie Programu.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zmiany Mentora przydzielonego mu przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Brak zgody na wskazanego przez Organizatora Mentora przed rozpoczęciem mentoringu lub w przypadku odmowy Uczestnika na współpracę z zaproponowanym przez Organizatora Mentorem, skutkuje zakończeniem udziału Uczestnika w Programie i zwrotem 80% uiszczonej opłaty za Program w ciągu 14 dni od zakończenia współpracy, jeśli opłata została już uiszczona przez Uczestnika i o ile Uczestnik nie został objęty zwolnieniem z uiszczenia opłaty za Program.
 5. W uzasadnionych przypadkach Mentor ma prawo wystąpić do Organizatora z prośbą o zmianę przydzielonego mu Mentee, w szczególności:
  1. a) w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. b) w przypadku naruszenia zasady współżycia społecznego przez Mentee;
  3. c) gdy Mentee spóźni się więcej niż na jedno spotkanie bez wcześniejszego poinformowania o tym Mentora i Koordynatora;
  4. d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Mentee na umówionym spotkaniu z przyczyn leżących po stronie Mentee.
 6. W przypadku naruszenia przez Mentee Regulaminu, w tym z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, Organizator uprawniony jest do skreślenia Mentee z listy Uczestników. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie ani zwrot części lub całości opłaty za Program.
 7. W ramach Programu będą organizowane Spotkania mentoringowe pomiędzy Mentorem a Mentee. Długość każdego Spotkania mentoringowego każdorazowo ustala Mentor w porozumieniu z Mentee, przy czym jedno spotkanie nie może trwać krócej niż 45 minut, chyba że zarówno Mentor, jak i Mentee wyrażą na to zgodę.
 8. Podczas Spotkań mentoringowych Mentor i Mentee zobowiązani są współpracować w zakresie budowy indywidualnej ścieżki kariery w danej branży oraz autorskimi projektami proponowanymi przez Mentee.
 9. Spotkania mentoringowe pomiędzy Mentorem i Mentee mogą odbywać się zarówno w języku polskim, jak i angielskim z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Mentee Mentora posługującego się językiem angielskim Mentee zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu posługiwania się tym językiem.
 10. W przypadku Spotkań mentoringowych sposób oraz miejsce odbycia spotkania ustala każdorazowo Mentor w porozumieniu z Mentee, z zastrzeżeniem, że miejsce spotkania zostaje zgłoszone przez Mentee Koordynatorowi.
 11. Sposób komunikacji pomiędzy Mentorem a Mentee każdorazowo ustala Mentor w porozumieniu z Mentee, niemniej w przypadku nieprawidłowej realizacji przez Mentee powyższych ustaleń Organizator może na wniosek Mentora usunąć Mentee z listy Uczestników w Programie bez konieczności zwracania części lub całości opłaty za Program.
 12. W celu realizacji Programu Mentee zobligowany jest odbyć, a Mentor wyznaczyć, nie mniej niż 4 Spotkania mentoringowe z Mentorem z zastrzeżeniem, że takich spotkań w ramach Programu nie może się odbyć więcej niż 6, chyba że Mentor i Mentee wyrażą na to obopólną zgodę. W terminie 72 godzin od zakończenia Spotkania mentoringowego z Mentorem Mentee zobowiązany jest do wysłania do Mentora raportu z odbytego spotkania z zastrzeżeniem, że kopia raportu w powyższym terminie powinna zostać również przesłana do Koordynatora.
 13. Ponadto Mentee jest zobowiązany do poinformowania Koordynatora o każdym przełożeniu terminu Spotkania mentoringowego oraz do wypełniania i przesyłania do Koordynatora po każdym takim spotkaniu podsumowań („feedback form”).
 14. W przypadku, gdy ostatnie Spotkanie mentoringowe nie może odbyć się przed zakończeniem Programu, Organizator, na wspólny wniosek Mentora i Mentee, może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu takiego spotkania, nie później jednak niż do 10 tygodni od gali zamknięcia danej edycji Programu.
 15. Uczestnikiem Programu nie może być osoba, która brała już udział w poprzednich edycjach Programu.

§6 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Mentee ma prawo do:
  1. a) udziału w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
  2. b) wskazania Mentora, z którym chciałby współpracować nad budowaniem swojej ścieżki kariery;
  3. c) co najmniej 4 i nie więcej niż 6 Spotkań mentoringowych w ramach Programu;
  4. d) otrzymywania pomocy w zakresie realizacji Programu ze strony Organizatora;
  5. e) otrzymania materiałów dydaktycznych i informacyjnych podczas trwania Programu;
  6. f) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział Mentee w Programie po jego zakończeniu na prośbę Uczestnika;
  7. g) zgłoszenia pisemnej reklamacji dotyczącej działania Programu oraz Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia danej edycji Programu, na którą to reklamację Organizator zobowiązany jest odpowiedź na piśmie w terminie 30 dni, licząc od dnia jej wpływu.
 2. Mentee zobowiązany jest do:
  1. a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. b) aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach związanych z realizacją Programu, w spotkaniach grupowych z Mentorami; nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku choroby i po uprzednim powiadomieniu Mentora oraz Koordynatora;
  3. c) udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Programu zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu;
  4. d) udziału w co najmniej 4 i nie więcej niż 6 Spotkaniach mentoringowych zapewnionych w Regulaminie przez Organizatora;
  5. e) udziału w co najmniej 2 oficjalnych spotkaniach społeczności uczestników Programu i absolwentów Programu organizowanym przez Organizatora, a w szczególności spotkań grupowych mentee (grona), gali otwarcia i zamknięcia Programu, warsztatach, wykładach;
  6. f) aktywnej współpracy z Organizatorem, Mentorem i Koordynatorem, a także innymi osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu i biorącymi udział w Programie;
  7. g) informowania Organizatora Programu o każdorazowej zmianie danych kontaktowych;
  8. h) odpowiedniego przygotowania się do Spotkań mentoringowych zgodnie z zaleceniami Mentora;
  9. i) nierozpowszechniania informacji uzyskanych podczas Spotkań mentoringowych i wskazanych przez Mentora jako informacje niejawne;
  10. j) uiszczenia opłaty za Program;
  11. k) poinformowania Organizatora o nawiązaniu relacji biznesowej w ramach społeczności uczestników Programu i absolwentów Programu, w tym o wszystkich przypadkach komercjalizowania informacji i wiedzy uzyskanych podczas Spotkań mentoringowych oraz spotkań społeczności uczestników Programu i absolwentów Programu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż dane podane przez Mentee w trakcie rekrutacji do Programu były niezgodne z prawdą, Organizator zastrzega, że taki Mentee zostanie usunięty z listy Uczestników Programu. Powyższa decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie ani zwrot części lub całości opłaty za Program.
 4. W przypadku rezygnacji przez Mentee z udziału w Programie z przyczyn leżących zarówno po jego stronie, jak i z przyczyn od niego niezależnych, Mentee zobowiązany jest do złożenia niezwłocznie u Organizatora oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny oraz zwrotu wszelkich materiałów, jakie otrzymał w ramach Programu od Organizatora.
 5. W przypadku przerwania udziału w Programie z winy Mentee lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Mentee zostaje skreślony z listy Uczestników Programu. W powyższej sytuacji Mentee jest zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów, jakie otrzymał w ramach Programu od Organizatora i nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty za Program.

§7 Opłata za Program

 1. Wpłaty za udział w Programie uiszcza Uczestnik zakwalifikowany do programu lub wskazana przez niego organizacja (np. pracodawca) lub osoba trzecia.
 2. Wpłaty za udział w Programie należy dokonywać w określonych terminach na numer konta bankowego: 59 1050 1012 1000 0090 3094 6892 tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe Fundacji Mentors 4 Starters
 3. Opłata za Program może być dokonana maksymalnie w 3 ratach w terminach wyznaczonych przez Organizatora.
 4. W przypadku: (i) rezygnacji z Programu w trakcie jego trwania; lub (ii) usunięcia Uczestnika z Programu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie; lub (iii) przerwania udziału Uczestnika w Programie; nie jest możliwy zwrot opłaty za Program, a Organizator zastrzega możliwość wystąpienia o uregulowanie całości zobowiązania z tego tytułu, w przypadku zastosowania płatności ratalnych.
 5. Zgoda na przerwanie Programu może być wyrażona jedynie w szczególnych sytuacjach losowych i zawsze poprzedzona wnioskiem Uczestnika i podjęciem rozmowy z Organizatorem.
 6. Opłata za Program jest jawna i znana Kandydatowi w momencie podjęcia decyzji o aplikowaniu do Programu.
 7. Opłata za Program ustalana jest z wyprzedzeniem i publikowana na Stronie internetowej Organizatora.
 8. Całkowita opłata za Program obejmujący Spotkania mentoringowe zawiera:
  1. a) pełny koszt przeprowadzenia Spotkań mentoringowych;
  2. b) pełny koszt spotkań społeczności uczestników Programu oraz absolwentów Programu;
  3. c) materiały szkoleniowe Programu;
  4. d) zaświadczenie / certyfikat potwierdzający udział w Programie;
  5. e) catering podczas oficjalnych spotkań społeczności uczestników Programu.
 9. Opłata za Program nie obejmuje kosztów dojazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia Uczestników.
 10. Brak uiszczenia opłaty za Program w wymaganym terminie oznacza domniemaną rezygnację z uczestnictwa w Programie i upoważnia Organizatora do wykreślenia Uczestnika z Programu.
 11. Kandydat może ubiegać się o częściowe lub całościowe zwolnienie z opłaty za Program. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje Organizator po uprzedniej analizie sytuacji Kandydata.

§8 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Kandydatów oraz Uczestników podane w aplikacji zgłoszeniowej do Programu są przetwarzane przez Organizatora w celach rozpatrzenia powyższych aplikacji i realizacji udziału Uczestnika w Programie, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1); ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
 2. Kandydat przekazuje dane osobowe w aplikacji zgłoszeniowej do Programu i w ramach Programu dobrowolnie, przy czym przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla celów rozpatrzenia aplikacji zgłoszeniowej do Programu i udziału Kandydata w Programie. Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.
 3. Dane osobowe Kandydata są przetwarzane w następujący sposób: w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowania do Programu jako Uczestnik– w okresie trwania programu oraz w okresie 48 miesięcy od jego zakończenia; w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego i niezakwalifikowania się Kandydata do Programu dane zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kwalifikacji do programu.
 4. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników jest Organizator.
 5. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Organizatora.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na Stronie Internetowej Organizatora lub w Siedzibie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu oraz wyłącznej interpretacji jego przepisów. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Mentee w następstwie rozmów z Mentorem w ramach Programu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Spotkań mentoringowych mienie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe zarówno podczas Spotkań mentoringowych, a także podczas dojazdów Mentee na spotkania związane z uczestnictwem w Programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia zgody na uczestnictwo Kandydata w Programie bez podania przyczyny, mimo iż Kandydat spełnia wszelkie warunki przewidziane Regulaminem.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 1 października 2020 r. i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.